รูปแบบการเรียน IELTS ของ Westminster

พัฒนามาเพื่อให้นักเรียนของเราสอบได้คะแนนตามที่คาดหวัง และได้ผลลัพธ์จริง

จากหลักสูตรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาบุคลากรผู้สอน พร้อมการเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ของสถาบันเวสท์มินส์เตอร์ โดยมีเป้าหมายเดียวคือ

“ นักเรียนของเราต้องได้คะแนนตามเป้า ”

จึงทำให้หลักสูตรของเราประสบความสำเร็จและเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้คะแนน IELTS ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อหรือการทำงานในต่างประเทศ และทำให้สถาบันเวสท์มินส์เตอร์ ได้รับความไว้วางใจจาก British Council ให้เป็นศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการทั้งในรูปแบบ Paper-based และ Computer-delivered แห่งเดียวในประเทศไทย

รายละเอียดหลักสูตร IELTS

IELTS Foundation

เป็นหลักสูตรเริ่มต้น สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับในเรื่องของแกรมม่า คำศัพท์เพิ่มเติมที่ใช้ในการสอบ IELTS รวมไปถึงหลักสูตรนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักเกี่ยวกับการสอบ IELTS มากขึ้น จะครอบคลุมถึงข้อสอบทุกส่วน เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละส่วน และทักษะพื้นฐานที่ต้องใช้ในการสอบ เช่น แกรมม่าสำหรับ IELTS คำศัพท์ใน 12 หัวข้อที่ออกสอบบ่อย พื้นฐาน Academic Writing การออกเสียงและเทคนิคเบื้องตันสำหรับ Speaking Test

IELTS Express A

รูปแบบการเรียนการสอน

IELTS Express A เป็นหลักสูตรเริ่มต้นของผู้ที่ไม่เคยสอบ IELTS มาก่อน และมีความจำเป็นที่จะต้องปรับในเรื่องของแกรมม่าเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเต็มที่ใช้ในการสอบ IELTS รวมไปถึงหลักสูตรนี้จะเป็นการนำให้ผู้เรียนได้ทำความรู้จักกับข้อสอบ IELTS ซึ่งจะครอบคลุมถึงองค์ประกอบส่วนต่างๆของข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละส่วน การเขียน IELTS Writing พื้นฐาน และทักษะพื้นฐานของข้อสอบส่วนอื่นๆ เช่น แกรมม่าสำหรับ IELTS คำศัพท์ใน 12 หัวข้อที่ออกสอบบ่อย พื้นฐาน Academic Writing การออกเสียงและเทคนิคเบื้องตันสำหรับ Speaking Test

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เมื่อสำเร็จหลักสูตร

 • ผู้เรียนรู้มีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้างของข้อสอบ IELTS
 • มีความเข้าใจในโครงสร้างการเขียน IELTS Writing Part1&2
 • มีความเข้าใจรูปแบบข้อสอบทั้ง 3 ส่วน
 • สามารถใช้คำศัพท์และแกรมม่าไปใช้ในการทำข้อสอบในระดับพื้นฐานได้
 • ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนในระดับสูงขึ้น คือ IELTS Express B

30 นาที Private Tutorial & IELTS Exam Mock Test ผู้เรียนจะมีสิทธิจอง 30 นาทีเพื่อรับ Feedback เพื่อรับ Feedback จากอาจารย์ 1 ครั้ง เพื่อ

 • รับฟัง Feedback วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งตลอดระยะเวลาเรียน
 • ทำข้อสอบเสมือนจริง 1 ครั้ง พร้อมรับ Feedback คะแนน

อาจายร์ผู้สอน

อาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน IELTS โดยเฉพาะ ซึ่งอาจารย์ทุกท่านได้รับการฝึกอบรมโดย อ. Richard Hallows (Academic Director) ของทางสถาบันฯ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนถ่ายทอดองค์ความรู้สู้ผู้เรียนได้เต็มประสิทธิภาพ

IELTS Express B

รูปแบบการเรียนการสอน

IELTS Express B คือหลักสูตรติวเข้มเตรียมสอบ IELTS เต็มรูปแบบ โดยมีการมุ่งเน้นเทคนิคการทำข้อสอบในทุกทักษะไม่ว่าจะเป็น…

Writing & Speaking: เนื้อหาคำศัพท์ รูปแบบคำถาม ของทั้งข้อสอบ อย่างครบถ้วนนำไปสู่เทคนิคการเขียน วิธีการเรียบเรียงถ่ายทอดความคิดและการใช้คำศัพท์และแกรมม่าที่เรียกคะแนนสูงขึ้น Pattern การเขียน Writing ในประเภทต่างๆ รวมไปถึงวิธีบริหารจัดการเวลา ความเครียดในห้องสอบ เพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันและได้คะแนนดี

Reading & Listening: ทั้งสองทักษะนี้อาศัยความคุ้นเคยกับข้อสอบและวิฑีการทำข้อสอบนั้นจำเป็นต้องใช้เทคนิคไม่ว่าจะเป็นการหาคำตอบในส่วนของการอ่าน วิธีการอ่านที่เร็วแต่ได้คำตอบที่ถูกต้อง โครงสร้างของบทความ การวางตำแหน่งของใจความสำคัญ วิธีการทำความเข้าใจกับคำถาม การฟังเพื่อหา key word โครงสร้างของบทสนทนาที่สำคัญ การนำคำตอบไปใส่ในกระดาษคำตอบอย่างถูกต้อง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เมื่อสำเร็จหลักสูตร

มีทักษะ เทคนิค ที่สำคัญ คำศัพท์ แกรมม่า ที่พร้อมในการทำข้อสอบ

 • มีความมั่นใจ บริหารจัดการเวลาในการทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี
 • คุ้นเคยกับการทำข้อสอบ ลำดับสถานการณ์ในห้องสอนได้
 • สามารถทำผลสอบได้ระหว่าง IELTS 6.0-6.5
 • มีความพร้อมในการเรียนหลักสูตร Advanced IELTS ในกรณีที่ต้องการคะแนนที่สูงขึ้น

30 นาที Private Tutorial & IELTS Exam Mock Test
ผู้เรียนจะมีสิทธิจอง 30 นาทีเพื่อรับ Feedback เพื่อรับ Feedback จากอาจารย์ 1 ครั้ง เพื่อ

 • รับฟัง Feedback วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งตลอดระยะเวลาเรียน
 • ทำข้อสอบเสมือนจริง 1 ครั้ง พร้อมรับ Feedback คะแนน

อาจายร์ผู้สอน

อาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน IELTS โดยเฉพาะ และอาจารย์บางท่านเป็น IELTS Examiner หรือผู้ที่เป็นผู้ตรวจและให้คะแนนสอบ IELTS จริงๆ

Advanced IELTS

รูปแบบการเรียนการสอน

นี่คือระดับ Advanced IELTS นั่นก็คือระดับที่สูงสุดของสถาบันโดยมุ่งเน้นการใช้เทคนิค ทักษะ คำศัพท์ แกรมม่า แลพพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด อาจารย์ผู้สอนจะเป็น IELTS Examiner และอาจารย์อาวุโสเท่านั้นในระดับนี้

 • 80% ของหลักสูตรเนเป็น Writing and Speaking
 • 20% ของหลักสูตรจะเน้น Reading and Speaking

ที่สำคัญพิสูจน์มาแล้วด้วยความสำเร็จของนักเรียนที่ทำคะแนนได้ IELTS 6.5-7.5 ยกห้อง

30 นาที Private Tutorial & IELTS Exam Mock Test
ผู้เรียนจะมีสิทธิจอง 30 นาทีเพื่อรับ Feedback เพื่อรับ Feedback จากอาจารย์ 1 ครั้ง เพื่อ

 • รับฟัง Feedback วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งตลอดระยะเวลาเรียน
 • ทำข้อสอบเสมือนจริง 1 ครั้ง พร้อมรับ Feedback คะแนน

อาจายร์ผู้สอน

อาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน IELTS โดยเฉพาะ และอาจารย์บางท่านเป็น IELTS Examiner หรือผู้ที่เป็นผู้ตรวจและให้คะแนนสอบ IELTS จริงๆ

เน้นการให้ Feedback และเพิ่ม Skills ในพาร์ท Writing และ Speaking สำหรับเป้าหมายคะแนน IELTS 7.0-8.0

ใช้เวลาเรียน 25 ชั่วโมง

IELTS Private Class

รูปแบบการเรียนการสอน
 • จัดตารางเรียนตามความสะดวกและเหมาะสม
 • เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์เพื่อพัฒนาทักษะที่ต้องการอย่างเข้มข้น
 • จัดกลุ่มการเรียนแบบ Closed Group โดยนักเรียนจัดกลุ่มมาเอง
 • เอกสาร สื่อการเรียน ออกแบบเป็นพิเศษตามจุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียน

IELTS General Training

IELTS General Training สามารถนำไปใช้อะไรได้บ้าง?

 1. เพื่อประกอบใบสมัคร Working Holiday ในประเทศ ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์
 2. เพื่อการทำงานหรือการอบรมในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
 3. เพื่อใช้ในการยื่นตรวจคนเข้าเมืองในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
 4. เพื่อการศึกษาหรืออบรมในระดับต่ำกว่าปริญญา

คอร์สนี้สอนครบทั้ง 4 ทักษะของข้อสอบถึงแม้ว่าจะไม่เคยสอบมาก่อนก็สามารถเรียนได้ ซึ่งในคอร์สจะสอนแกรมม่า คำศัพท์และวิธีการนำไปใช้ในการทำข้อสอบในส่วนต่างๆ และวิธีการทำคะแนนให้ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนนของข้อสอบ IELTS ประเภท General Training รวมไปถึงการฝึกทำข้อสอบจากข้อสอบเก่าเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับข้อสอบและรูปแบบคำถาม

ทักษะที่จะต้องสอบและสอนในหลักสูตร

 • Writing
 • Speaking
 • Reading
 • Listening

เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนจะสามารถ

 • มีความเข้าใจในโครงสร้างของข้อสอบและวิธีการทำข้อสอบส่วนต่างๆให้ได้คะแนนตามเป้า
 • สามารถทำข้อสอบพาร์ทการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเขียนจดหมาย และการเขียนบทความแสดงความคิดเห็น
 • มีความเข้าใจรูปแบบคำถามในส่วนของการพูด ฝึกการตอบคำถามโดยใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบ รวมถึงการสร้างประโยคในการตอบคำถามและการออกเสียงอย่างชัดเจน และมั่นใจ
 • เรียนรู้และพัฒนาทักษะ และ เทคนิคการอ่าน และการฟัง เพื่อนำไปตอบคำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักเรียนทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษในการเรียน Private 30 นาที และการทดลองทำข้อสอบเสมือนจริง เพื่อรับ feedback ก่อนสอบ

**ระยะเวลาการเรียน 30 ชั่วโมง**

Vocabulary Booster

เน้นการเพิ่มคลังคำศัพท์ รวมทั้งเทคนิคการเดาคำศัพท์ การตีความ และการเลือกใช้คำศัพท์ในแต่ละบริบท

นักเรียนของเรา

ติดต่อเรา