Summer camp UK

โครงการ English Camp 4 สัปดาห์ ที่อังกฤษ ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมสนุกกับชีวิตนักเรียนในต่างแดนที่ประเทศอังกฤษ ได้เรียนกับคุณครูเจ้าของภาษาโดยตรง และการเรียนการสอนที่เน้นทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน แล้วน้องๆยังจะได้ ออกไปทำกิจกรรม Interactive English ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

High-Light

 • London – เยี่ยมชม Big Ben, London eye, Museums
 • พิพิธภัณฑ์ Fitzwilliam พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก็บวัตถุโบราณอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ ได้รับการยกย่องว่าเป็น the finest small art museum in Europe.
 • อาสนวิหาร Ely Cathedral สถาปัตยกรรมกอธิคอังกฤษตอนต้น
 • เที่ยวเมือง Norwich เมืองเก่าแก่ของอังกฤษ
 • King’s College วิทยาลัยเก่าแก่ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งในปี ค.ศ.1441 ในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 6
 • Trinity College ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ Stephen Hawking นักฟิสิกส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยาชื่อดังที่เคยเรียนอยู่
 • Punting Tour นั่งเรือค้ำถ่อ ชมบรรยากาศมหาวิทยาลัย Cambridge
 • เที่ยวเมือง Oxford เข้าชมมหาวิทยาลัย Oxford

Cambridge

เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge) นับว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ทั้งในการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และความโดดเด่นของบรรยากาศโดยรอบ โดยเมืองตั้งอยู่ตรงใจกลางของ East Anglia จึงทำให้เมืองแห่งประวัติศาสตร์นี้สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถไฟ เครื่องบิน และรถยนต์
Cambridge เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ (รองจาก Oxford) และเก่าแก่เป็นอันดับ 4 ของโลก อยู่ห่างจาก London ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 80 กม.

Accommodation

Host Family Experience พักกับครอบครัวชาวอังกฤษตลอดโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษ รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรม ซึ่งจะอยู่กัน 2 คนต่อหนึ่งครอบครัว (กรณีพักห้องเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม คนละ 15,000 บาท) โดยโฮสจะเตรียมอาหารเช้า-เย็น และซักผ้าให้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ที่พักมีทั้งเดินไปโรงเรียนด้วยตนเองหรือใช้รถประจำทาง

สิ่งที่รวมในโครงการ

 • ค่าเรียน กิจกรรม/ทัศนศึกษา และอุปกรณ์การเรียน
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าเดินทางภายในอังกฤษ (รวมรถบัสและรถไฟไปต่างเมือง)
 • ค่ารถบัสส่งจากสนามบิน
 • ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม / ซักผ้าให้โดยครอบครัวโฮมสเตย์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ ทุกวันตลอดโครงการ
 • ค่าทำวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ
 • Sim Card มือถือสำหรับใช้ในประเทศอังกฤษ
 • ปฐมนิเทศก่อนการเดินิทาง
 • ทีมงานคนไทยจาก Westminster และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนดูแลตลอดเวลา

สิ่งที่ไม่รวมในโครงการ

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตต่างประเทศ ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน และค่าช๊อปปิ้ง
 • การชดใช้ต่อทรัพย์สินผู้ร่วมเดินทาง หรือต่อสาธารณะ
 • ค่าทำวีซ่ากรณีต้องยื่นแบบเร่งด่วน
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน

เงื่อนไขการจองโครงการ

 • กรอกใบสมัคร + สำเนาหน้าพาสปอร์ต์ ของนักเรียนที่เหลืออายุมากกว่า 6 เดือน
 • ชําระค่ามัดจำ 30,000 บาท เมื่อจองโครงการ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจําในกรณีที่นักเรียนยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัว)
 • ชําระค่าโครงการที่เหลือทั้งหมดและเรียกเก็บเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า ก่อนเดินทาง 60 วัน
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยเน้นผลประโยชน์สูงสุด และความปลอดภัยของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นสำคัญ
 • ในกรณีที่ไม่สามารถออกเดินทางได้ เนื่องจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯยินดีคีนเงินค่าเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวน
 • หากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 10 คนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ

รีวิวจากผู้ปกครองและน้องๆ

ติดต่อเรา