General English

กลุ่ม 1เสาร์ อาทิตย์10.00-12.30

Foundation

กลุ่ม 1จันทร์ พุธ17.30-20.00

IELTS Express A

กลุุ่ม 1 จันทร์ พุธ 17.30-20.00
กลุุ่ม 2 เสาร์ อาทิตย์ 13.00-15.30
กลุ่ม 3 เสาร์ อาทิตย์ 13.00-15.30
กลุ่ม 4 อังคาร/ อาทิตย์ 17.30-20.00/ 10.00-12.30
กลุ่ม 4 พฤหัสบดี ศุกร์ (ออนไลน์) 17.30-20.00

IELTS Express B

กลุ่ม 1จันทร์ พุธ17.30-20.00
กลุุ่ม 2เสาร์ อาทิตย์13.00-15.30
กลุ่ม 3อังคาร/ อาทิตย์17.30-20.00/ 10.00-12.30
กลุ่ม 4พฤหัสบดี ศุกร์ (ออนไลน์)17.30-20.00

Advanced IELTS

กลุ่ม 1จันทร์ พุธ17.30-20.00
กลุุ่ม 2เสาร์ อาทิตย์10.00-12.30
กลุ่ม 3เสาร์ อาทิตย์13.00-15.30
กลุ่ม 4พฤหัสบดี ศุกร์ (ออนไลน์)17.30-20.00

แอดไลน์ ID :  westintcm

**กรุณาสอบถามวันที่เริ่มเรียนกับทางสถาบันอีกครั้ง**

ติดต่อเรา